Prawnicy, z którymi współpracujemy, specjalizują się w prawie medycznym. W ramach ustalonego wcześniej modelu współpracy oferujemy pomoc prawną dla podmiotów leczniczych i lekarzy.
Adwokat Łódź

Prawnik medycyna Łódź

Pomoc prawna dla lekarzy i podmiotów leczniczych

 • Porady prawne
 • z zakresu różnych gałęzi prawa udzielane przez prawników specjalistów. Celem porady prawnej jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stosowania prawa. Forma i miejsce porad pozostaje do uzgodnienia z Klientem i jest uzależniona do zakresu przedstawianego problemu prawnego.

 • Stała obsługa prawna
 • polegająca na zapewnieniu dostępu do pomocy prawnej poprzez stałą współpracę w ramach zawartej z Kancelarią umowy określającej szczegółowe zasady współpracy.
  Stała obsługa prawna może polegać m.in. na: zapewnieniu dyżurów w siedzibie Klienta przez radcę prawnego bądź adwokata, zastępstwo procesowe, monitorowanie oraz informowanie o zmianach w przepisach dotyczących profilu działalności Klienta, sporządzanie opinii prawnych, sprawdzanie pod względem formalnym i prawnym projektów umów, porozumień, decyzji, upoważnień, pełnomocnictw, etc.

 • Sporządzanie pism procesowych
 • w sprawach cywilnych, w sprawach karnych oraz w sprawach administracyjnych. Sporządzenie pism procesowych nie musi wiązać się z koniecznością reprezentacji Klienta w dalszym postępowaniu przez radcę prawnego lub adwokata.

 • Sporządzanie opinii prawnych
 • w zakresie ściśle określonego problemu prawnego, gdy wypowiedzenie się radcy prawnego bądź adwokata jest niezbędne dla rozwiązania postawionego zagadnienia. W opinii prawnej przedstawia się interpretację przedstawionego stanu faktycznego w świetle aktualnego stanu prawnego, a także w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa sądów. Opinia prawna może przedstawiać także różne sposoby osiągnięcia zamierzonego przez Klienta celu np. doboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej etc.

 • Audyt prawny
 • Audyt prawny polega m.in. na ocenie pod kątem prawnym zawieranych z kontrahentami umów, stosowanych wzorców umownych, poprawności w zakresie prowadzonej dokumentacji pracowniczej, przyjętej struktury organizacyjnej, realizacji zawartych umów itd.

 • Zastępstwo procesowe
 • Zastępstwo procesowe polega na reprezentowaniu Klienta w sprawach cywilnych (np. spory z pacjentami, lekarzami, podmiotami leczniczymi), administracyjnych (np. reprezentacja przez NFZ), karnych (jako obrońca lub pełnomocnik), jak również z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej (np. jako obrońca) toczących się przed powołanymi do tego organami państwowymi.
  Zastępstwo procesowe może obejmować całą sprawę, jak również może odnosić się tylko do ściśle określonej czynności.

Spory z pacjentami

 • Obsługa korespondencji pacjentów.
 • W ramach tych czynności prawnik w imieniu Klienta sporządza odpowiedzi na wszelkie pisma w tym dotyczące skarg pacjentów lub w innych sprawach w zakresie działania podmiotu leczniczego.

 • Reprezentowanie lekarza lub podmiotu leczniczego przed sądem.
 • W ramach tej usługi spółka zapewni podmiotowi leczniczemu reprezentację w osobie zawodowego pełnomocnika / radca prawny lub adwokat/ w sprawach związanych z przedmiotem działalności Klienta -w sprawach cywilnych jak i karnych.