Naszą ofertę kierujemy do przedstawicieli zawodów medycznych oraz podmiotów leczniczych niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności czy opodatkowania. Doskonale znamy specyfikę branży medycznej oraz potrzeby jej reprezentantów. Posiadamy doświadczenie zarówno w prowadzeniu pełniej księgowości jak i podatkowej książki przychodów i rozchodów, karty podatkowej oraz ryczałtu ewidencjonowanego. W przypadku zatrudniania dodatkowego personelu przejmujemy działania z zakresu kadr i płac.
Księgowość Łódź

Księgowość Łódź

Zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych dla sektora medycznego:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa)
 • opracowywanie zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Przygotowywanie i składanie w urzędach deklaracji na potrzeby podatku dochodowego (PIT, CIT i VAT)
 • Zamykanie roku obrotowego oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i rachunków do umów
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

Współpracujemy na bieżąco z doradcami podatkowymi gwarantując optymalizację obciążeń podatkowych przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.